Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú platné a účinné od 01. 01. 2016 a vzťahujú sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Deem Sports Wear s.r.o., Bratislavská 31, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO 47 493 879, IČ DPH SK2023937553, DIČ 2023937553, (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej na adrese www.gregussportswear.sk, www.gregus.sk www.deem.sk www.gregussportswear.eu gregussportswear.com  sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len "kúpna zmluva"), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na inej úprave.

2. Nákup tovaru na internetovej stránke www.gregussportswear.sk, www.gregus.sk www.deem.sk www.gregussportswear.eu gregussportswear.com môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. 

3. Kontaktné údaje na Predávajúceho sú nasledujúce: email: sales@gregus.sk tel: 00421 905 210 313 Korešpondenčná adresa: Bratislavská 31, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO 47 493 879, IČ DPH SK2023937553, DIČ 2023937553

4. Znenie týchto VOP môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.gregussportswear.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou zmien alebo doplnení. 

5. VOP ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. 

 

Článok II.

 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a jeho práva

1. Na účely týchto VOP sa za Kupujúceho považuje spotrebiteľ.

 

(a) Kupujúci pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje a údaje a informácie potrebné na bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch; a to v rozsahu požiadaviek a úpravy obsiahnutej v týchto VOP.

 

(b) Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj úvisiacimi predpismi.

 

2. Tieto VOP sa nevzťahujú na právne vzťahy, v ktorých zákazníkom nie je spotrebiteľ.

 

3. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho v zmysle týchto VOP, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, ochranných známok, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho, jeho dodávateľov ani iných subjektov.

 

Článok III.

 

Objednávka tovaru

 

 

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby Predávajúceho prostredníctvom obchodného

systému na www.gregussportswear.sk písomnou formou: emailom(vrátane objednávok a správ posielaných prostredníctvom formulárov, 

 

Komunikácia Kupujúceho a Predávajúceho súvisiaca s uzatvorením kúpnej zmluvy a dodávkou tovaru môže prebiehať aj prostredníctvom telefónu, avšak rozhodujúce sú údaje uvedené v písomnej emailovej forme. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na stránkach, prevádzkovanéhých Predávajúcim, ak pri konkrétnej ponuke tovaru nie je uvedená kratšia lehota alebo iný údaj. Objednávka vyhotovená riadne podľa VOP a doručená Predávajúcemu je pre Kupujúceho záväzná a považuje sa za záväzný a neodvolateľný návrh Kupujúceho. Objednávka Kupujúceho ako prejav vôle smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ako aj zmluvný vzťah z uzatvorenej kúpnej zmluvy sa posudzujú podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ohľadom na zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a

doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

1.1 . Pravidlá pre objednávanie

V našej stránke www.gregussportswear.sk si môžete objednať štandardné i zákazkové kolekcie štandardným postupom objednávania cez objednávkový formulár alebo emailom.

V stručnom popise nájdete informácie k objednávaniu tovaru. Vo veľa bodoch je postup objednávania u štandardnej a zákazkovej kolekcie rovnaký,niektorými sa odlišuje.

 

Pre obe platia rovnako obchodné podmienky .

Rozdielnosti objednávania:

Štandardná kolekcia - na základe internetovej, katalogovej ponuky si spotrebiteľ vyberie a objedná tovar. Tovar je nasledne dodaný. Platia ustanovenia obchodných podmienok.

Zákazková kolekcia - spotrebiteľ zákazník na základe kontaktu s námi alebo na základe vyplneného objednávkového formuláru obdrží ponukovú cenu. V prípade súhlasu sú prejednané všetky náležitosti k objednávke / design, dodanie podkladov, materiály, doplnky, farby, odskúšanie veľkostných vzoriek, termíny, platby, prevzatie a pod. /. U zákazkovej výroby je potrebná záloha vo výške 50% z fakturačnej ceny tovaru /špecifické, nikomu inému možné predajné výrobky /.

Po ukončení výroby odsúhlasený termin je dohodnuté prevzatie a zaplatenie zostatku. Platia obojstranne potvrdené obchodné podmienky .

Cena výrobkov je stanovovaná individuálne podľa požiadaviek zákazníka. Na cenu daného modelu má vplyv výber základného materiálu a doplnkov, prevedenie, množstvo objednávaných kusov. Pánske a dámske výrobky jedného modelu majú vždy rovnakú cenu závislú od celkového množstva objednávaných kusov. 

 

Výrobca si vyhradzuje právo na malé odlišnosti farieb na výrobkoch. V prípade schválenia farieb podľa papierovej pantone, dodanej vzorky, monitoru....je možná malá zmena. V prípade schválenia farby podľa našej textilnej CMYK farebnici, je farba na výslednom výrobku ako ste si vybrali.

Našu CMYK farebnicu zasielame na požiadanie k zapožičaniu.

Výrobca si vyhradzuje právo umiestnenia loga Greguš na výrobku / umiestnenie, farba, veľkosť po dohode so zákazníkom /.

Výrobca a zákazník sa zaväzujú nepoužívat design pre iné účely ako k vzájomnému odsúhlasenie designu ako podkladu k zhotoveniu výrobkov. V prípade užitia na iné účely / zverejnenie na web stránkach, v katalogu, v časopisu..../ nemusí mať súhlas druhej strany.

Zákazník preberá plnú zodpovednosť za dodané loga, nápisy, znaky... uverejnené na nim objednávané výrobky.

Používame štandardné veľkosti výrobkov. K orientačnému určeniu veľkosti slúži veľkostná tabuľka. K exaktnému stanoveniu veľkosti je výhodnejšie požiadať o veľkostné vzorky, ktoré Vám radi zdarma zašleme k zapožičaniu.

 

2. Pri každej objednávke Kupujúci uvedie meno a priezvisko, telefónne číslo a emailovú

adresu, dodaciu a fakturačnú adresu, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Ďalej Kupujúci uvedie názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky. 

 

Telefonickú a emailovú objednávku vyhotovenú emailom alebo pomocou objednávkového formulára na web stránke Predávajúci potvrdí písomne (emailom), čím sa objednávka považuje za doručenú. Údaje uvádzané v objednávkach aj v objednávkových

formulároch budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. použité v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to v rozsahu a na účely uvedené v týchto VOP a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osôb zabezpečujúcich

ich spracúvanie, vybavovanie objednávok, prepravu tovaru a prípadné reklamácie tovaru).

3. Po doručení objednávky Predávajúcemu bude objednávka zaevidovaná v systéme  predávajúceho a Kupujúcemu bude bez zbytočného odkladu odoslaná emailová

správa potvrdzujúca doručenie objednávky so súhrnom objednávky.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s Kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho, ak v čase stornovania ešte nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (emailom).

Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou (emailom), a to doručením písomného storna v uvedenej lehote Predávajúcemu. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

V prípade stornovania objednávky po tom, čo došlo uzatvoreniu kúpnej zmluvy, aplikujú sa ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy. Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou na niektorý z kontaktov uvedených v objednávke. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre Predávajúceho a zastavenia vybavovania objednávky.

5. Objednávka urobená Kupujúcim v zmysle týchto VOP je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.

 

Článok IV.

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1. Stranky www.gregussportswear.sk, www.gregus.sk www.deem.sk www.gregussportswear.eu gregussportswear.com obsahuju ponuku tovarov, ktoré Predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je aj názov tovaru, údaj o konečnej cene tohto tovaru v eurách, predbežný údaj o skladovej dostupnosti a základná charakteristika tovaru vo forme popisu hlavných vlastností tovaru. Podľa Pravidiel objednávania uvedených vyššie v článku III odseku 1.1.

2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sú predmetom ponuky Predávajúceho na strankach www.gregussportswear.sk, www.gregus.sk www.deem.sk www.gregussportswear.eu gregussportswear.com služby alebo obdobné plnenia, použijú sa

primerane ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa k úprave predaja tovaru, ak nie je výslovne ustanovené inak.

3. Kupujúci kontaktuje predávajúceho prostrednictvom emailu, telefonicky, osobne alebo pomocou objednávkoveho formuláru na stránkach www.gregussportswear.sk, www.gregus.sk www.deem.sk www.gregussportswear.eu gregussportswear.com 

Predávajúci oboznámi kupujuceho o vsetkých podmienkach výroby, platieb a dodania informačným emailom. 

4. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky potvrdí Kupujúcemu jej doručenie elektronickou poštou, a to na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim v používateľskom rozhraní objednávkoveho formuláru či v objednávke, alebo podľa dohody (emailovej, telefonickej).

5. Predávajúci doručenú objednávku preverí s ohľadom na vyplnené údaje, osobu Kupujúceho a dostupnosť tovaru a začne s vybavovaním objednávky. V momente, kedy je tovar pripravený na dopravu a/alebo doručenie, zašle Predávajúci Kupujúcemu informačný email o termíne doručenia alebo lehote osobného odberu (ďalej len "informačný email

o dodaní"). Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s Kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady.

Od tohto termínu je objednávka pre Kupujúceho záväzná.

6. Zaslaním informačného emailu o dodaní tovaru dochádza k prijatiu návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a služby Kupujúcemu v zmysle objednávky a Kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

7. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP alebo vo vzťahu k Predávajúcemu porušovala dobré mravy. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru, tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických alebo objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.

8. Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito VOP a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP zoznámiť pred jej uzavretím.

9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy znáša a uhrádza Kupujúci.

 

Článok V.

Platobné podmienky

1. Pri objednávkach Kupujúceho je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Cena tovaru je uvedená v eurách vrátane DPH. Cena a platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú účtované osobitne, pričom spolu s cenou tovaru tvoria celkovú konečnú cenu, ktorá tvorí kúpnu cenu v zmysle týchto VOP. Do kúpnej ceny nie sú zahrnuté ceny za bankové služby, ktoré si účtuje banka na základe osobitného zmluvného vzťahu s Kupujúcim.

2. Ak sa strany nedohodnú inak môžu byť uvedené nasledovné spôsoby platby:

(a) v hotovosti, platbou v sídle Predávajúceho pri osobnom odbere tovaru,

V hotovosti, alebo cez internet banking platbou vopred na účet

(b) na dobierku, t.j. v hotovosti pri doručení prepravnou službou (kuriér, Slovenská pošta)

3. Ak sa tak strany osobitne dohodnú, Predávajúci je oprávnený žiadať od Kupujúceho úhradu primeranej zálohy kúpnej ceny. Strany si dohodli, že

dodacia lehota podľa článku VI. ods. 6.1 týchto VOP začína plynúť až okamihom, keď je záloha uhradená Predávajúcemu. Zvyšok kúpnej ceny

uhradí Kupujúci Predávajúcemu najneskôr v termíne určenom v článku VI. ods. 6.1 týchto VOP.

4. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.

 

Článok VI.

 

Dodacie podmienky

 

 

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený Kupujúcemu pri overovaní objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, čo bude spotrebiteľovi včas oznámené pri overovaní objednávky.

2. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať pri vyhotovovaní objednávky, 

alebo podľa individuálne dohodnutých podmienok po kontaktovaní Kupujúceho Predávajúcim.

Predávajúci a Kupujúci si týmto spôsobom dohodnú miesto pre vyzdvihnutie/odber alebo dodanie tovaru.

(a) Osobný odber v sídle. O doručení a/alebo termíne doručenia tovaru na adresu sídla a trvaní odbernej lehoty sa zaväzuje Predávajúci informovať Kupujúceho bez zbytočného odkladu zaslaním tzv. informačného emailu o dodaní, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Tovar bude pripravený na odber a prevzatie na adrese sídla Predávajúceho, a to v termíne určenom Predávajúcim v informačnom emaile o dodaní. Ak nie je trvanie a/alebo koniec odbernej lehoty určený alebo v prípade pochybností je odberná lehota 5 kalendárnych dní od okamihu, keď Predávajúci odoslal Kupujúcemu informačný email o dodaní alebo 5 kalendárnych dní od dátumu, ktorý je v informačnom emaile o dodaní uvedený ako deň doručenia tovaru, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu dodatočnú odbernú lehotu v trvaní 2 kalendárnych dní, o čom bude informovať

Kupujúceho emailom. Ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar v odbernej lehote alebo v dodatočnej odbernej lehote (ak mu bola poskytnutá), je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci zabezpečí, aby sa objednaný tovar nachádzal v sídle Predávajúceho počas  odbernej lehoty, pričom Kupujúci je oprávnený vyzdvihnúť si ho počas otváracích hodín tohto sídla.

(b) Dodanie do miesta určeného Kupujúcim na "dodaciu adresu" kuriérom (zasielateľskou službou) alebo Slovenskou poštou: ( je potrebné

vzájomne odsúhlasit telefonicky či emailom: sales@gregus.sk, (cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti ktorej služby využívame ):

O termíne doručenia tovaru na miesto určené Kupujúcim bude Predávajúci informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu Predávajúceho zaslaním informačného emailu

o dodaní, v ktorom uvedie termín dodania tovaru. Doručenie tovaru zabezpečí Predávajúci najneskôr v termíne určenom podľa článku VI. ods. 6.1 týchto VOP. Ak neprevezme Kupujúci tovar v takto určenom mieste a čase, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať náklady súvisiace s dopravou tovaru do miesta určenia a späť do sídla alebo predajne Predávajúceho. Predávajúci môže vykonať opakované doručenie tovaru. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od

kúpnej zmluvy. Do zániku kúpnej zmluvy je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu všetky náklady súvisiace s doručovaním a opakovaným doručovaním a náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške určenej podľa článku VI. ods. 6.2.1 týchto VOP, odo dňa nasledujúceho po prvom márnom doručovaní. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

3. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar, ktorý je v súlade s kúpnou zmluvou, hlavne bez vád, t.j. majúci požadovanú akosť, funkčnosť, rozmery a zodpovedajúci dohodnutému účelu.

 

Článok VII.

 

Preberanie tovaru

 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne uvedenom v informačnom emaile

o dodaní a na adrese uvedenej v objednávke ako dodacia adresa. 

2. Pri preberaní tovaru Kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, Kupujúci ihneď kontaktuje Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou (v prípade osobného odberu v predajni s povereným pracovníkom Predávajúceho) spíše "Zápis o škode na zásielke".

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením plnej kúpnej ceny Predávajúcemu vrátane všetkých peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku. Za úhradu sa považuje platba v hotovosti alebo pripísanie na účet Predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar Predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie kúpnej ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na Kupujúceho.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

 

Článok VIII.

 

Zodpovednosť za vady

 

 

1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové

vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci na použitie tovaru

uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

2. V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti len ako zásielku (dobierky Predávajúci nepreberá). Balík a reklamovaný tovar musia byť riadne zabalené a musia obsahovať: komplet reklamovaný tovar, záručný list, popis reklamácie, závady a kontaktné údaje kupujúceho.

3. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie tieto vynaložené prostriedky predávajúci uhradí kupujúcemu.

4. Ak je reklamácia opodstatnená, riešenia reklamácie si predávajúci a kupujúci dohodnú, pričom kupujúci akceptuje postupnosť:

(a) Odstrániteľná vada: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný (o čom rozhodne Predávajúci), môže Kupujúci žiadať

primeranú zľavu z ceny tovaru. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Záruka

 

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných podmienkach nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov . Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

2.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou manipuláciou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Kupujúcemu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí

spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

(b) Neodstrániteľná vada: Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má

Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o vady

odstrániteľné, avšak Kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (t.j. ak sa po oprave rovnaká vada, ktorá bola v

záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) alebo pre naraz sa vyskytujúci väčší počet vád.

(c) Ak nie je možné realizovať postupnosť podľa 1 a 2, potom má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu

za tovar.

4. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí maximálne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená

výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

5. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou montážou Kupujúceho

či neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim. Záruka sa súčasne nevzťahuje na bežnú degradáciu kapacity (zníženie

životnosti) batérií predstavujúcich súčasť tovarov spôsobenú ich obvyklým používaním. Lehotu na použitie, to jest životnosť batérií, udávajú

jednotliví výrobcovia.

6. Spoločne s tovarom bude Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo

predajný doklad z pokladne.

 

 

Článok IX.

 

Ochrana osobných údajov a zasielania obchodných oznámení

 

1. Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, kontaktný email, telefónne spojenie), a to na účel ich využívania a ďalšieho spracúvania z dôvodu plnenia zmluvných povinností Predávajúceho a na účel výkonu obchodnej činnosti Predávajúceho, ponuky tovaru a služieb Predávajúceho a reklamných aktivít; a to na dobu, počas ktorej bude Predávajúci vyvíjať svoju

obchodnú činnosť. Tieto osobné údaje budú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Osobné údaje Kupujúceho nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté inej osobe ako Predávajúcemu, jeho sprostredkovateľovi, spoločnosti Deem Sports Wear s.r.o.,

Bratislavska 31, 01001 Žilina,  Slovenská republika, Predávajúci zabezpečí ochranu osobných údajov proti zneužitiu. 

3. Kupujúci má právo od Predávajúceho požadovať informácie o spôsobe spracúvania jeho osobných údajov a Predávajúci je povinný mu tieto informácie bez zbytočného odkladu oznámiť. Predávajúci môže za poskytnutie predmetných informácií požadovať od kupujúceho primeranú úhradu účelne vynaložených vecných nákladov.

4. Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho vysvetlenie alebo nápravu, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore so zákonom. Inak má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

5. Kupujúci, ktorý nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účel uvedený v článku IX. ods. 9.1 týchto VOP, avšak okrem účelu spracúvania osobných údajov z dôvodu plnenia zmluvných povinností, môže písomne požiadať Predávajúceho o ich odstránenie z databázy.

6. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito VOP súčasne vyslovuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho elektronickými prostriedkami. Kupujúci má možnosť jednoduchým spôsobom súhlas odmietnuť, a to pri zaslaní každej jednotlivej správy.

 

 

Článok X.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 

1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo emailom) na adrese Deem Sports Wear s.r.o.,

Bratislavska 31, 01001 Žilina,  Slovenská republika, email:

sales@gregus.sk, tel: 00421 905 210 313

Ak v tejto lehote Kupujúci odstupuje z dôvodu, že tovar má vady, je vhodné túto skutočnosť v odstúpení uviesť. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na

odstúpenie od zmluvy. Ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie tovaru, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na

odstúpenie od zmluvy.

(a) Tovar nesmie byť poškodený, používaný iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, musí byť v

pôvodnom obale a spolu s tovarom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o

nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

(b) Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Predávajúci prevezme tovar späť a do 30 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar alebo službu, vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe alebo iným vopred dohodnutým spôsobom späť.

3. Predávajúci však nie je povinný splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku 3 článku X. VOP pred tým, ako mu je tovar doručený Kupujúcim alebo, kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Predávajúci súčasne nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia pre určitý tovar ponúkaný Predávajúcim.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v nasledovných prípadoch:

(a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

(b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré

Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

(c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

(d) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

(e) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z

hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,

(f) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným

tovarom,

(g) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho,

(h) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo

počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.

Ak sa má na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VOP začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo,

ak o to Kupujúci požiada, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po

úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci uzatvorením zmluvy v zmysle týchto VOP vyhlasuje, že bol poučený o vyššie

uvedenej okolnosti, za ktorej stráca právo odstúpiť od zmluvy.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak:

(a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, je vypredaný alebo

(b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

Článok XI.

Doručovanie a korešpondencia

1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená v písomnej forme, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Osobitný spôsob a forma doručovania vymedzené v jednotlivých ustanoveniach týchto VOP majú prednosť pred touto všeobecnou úpravou uvedenou vyššie.

2. Kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné: adresa pre doručovanie Deem Sports Wear s.r.o., Bratislavská 31, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO 47 493 879, IČ DPH SK2023937553, DIČ 2023937553, sales@gregus.sk

 

Článok XII.

 

Informácie poskytované pred uzatvorením zmluvy

 

 

Spoločnosť Deem Sports Wear s.r.o., Bratislavská 31, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO 47 493 879, IČ DPH SK2023937553, DIČ 2023937553, sales@gregus.sk

 (ďalej len „Predávajúci“),

týmto poskytuje svojím zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Kupujúci“), pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) nasledujúce informácie podľa § 3 ods. 1 predmetného zákona:

1) Hlavné vlastnosti tovaru sú uvedené na stránkach www.gregussportswear.sk, www.gregus.sk www.deem.sk www.gregussportswear.eu gregussportswear.com

pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru. Špecifikácia tovaru sa

súčasne nachádza v objednávke vyhotovenej podľa VOP Predávajúceho (ďalej len „VOP“).

2) Predávajúcim je spoločnosť Deem Sports Wear s.r.o., Bratislavská 31, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO 47 493 879, IČ DPH SK2023937553, DIČ 2023937553, sales@gregus.sk

3) Kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné: telefónne číslo: 00421 905 210 313 e mail:sales@gregus.sk

4) Reklamácie tovaru, sťažnosti alebo iné podnety možno podať na adrese sídla spoločnosti uvedenej v článku XII/ bod 2) .

5) Cena tovaru vrátane DPH je uvedená pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru a po vložení konkrétneho tovaru do košíka je

súčasne celková cena tovaru vrátane DPH uvedená v objednávke tovaru. K celkovej kúpnej cene tovaru v závislosti od Kupujúcim vybraných možností môžu byť započítané náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštovné, poplatok za platbu kartou a poplatky za iné služby. O výške poplatkov je Kupujúci informovaný v závislosti od svojho výberu v jednotlivých krokoch uskutočňovania objednávky.

v

časti Doprava a platba.

6) Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy nie sú číslami so zvýšenou tarifou.

7) Platobné podmienky sú uvedené vyššie vo VOP, konkrétne v článku V. VOP. Dodacie podmienky sú uvedené vyššie vo VOP, konkrétne v článku

VI. VOP. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Informácie o postupoch uplatňovania

a vybavovania reklamácií sú uvedené v článku VIII. VOP. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania sťažností a podnetov v súvislosti s

ochranou osobných údajov sú uvedené v článku IX. VOP.

8) Všetky informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy sú uvedené v článku X. VOP.

Okrem informácií uvedených v článku X. VOP Predávajúci súčasne poskytuje Kupujúcemu nasledujúce poučenie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy podľa Prílohy č. 2 zákona č. 102/2014 Z. z.  

9) Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, že ak Kupujúci odstúpi od zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VOP, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a to v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 prvá veta zákona č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

10) Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch, ktoré sú súčasne uvedené i v článku X. ods. 4 VOP:

(a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci

vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k

úplnému poskytnutiu služby,

(b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré

Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

(c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo

tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

(d) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

(e) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z

hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený, (f) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným

tovarom,

(g) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho,

(h) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo

počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.

Ak sa má na základe zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od

zmluvy alebo, ak o to Kupujúci požiada, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od

zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

11) Informácie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru sú uvedené v článku VIII. VOP.

12) Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.

13) Na základe odoslania objednávky Kupujúcim a jej akceptovania Predávajúcim v zmysle VOP dochádza medzi Predávajúcim a Kupujúcim k

jednorazovému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

14) Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká Kupujúcemu povinnosť objednaný tovar prevziať v zmysle dohodnutých podmienok dodania a povinnosť za

objednaný tovar a objednané súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti podľa VOP.

15) Kupujúci bude povinný zaplatiť primeranú zálohu na kúpnu cenu Predávajúcemu iba na základe osobitnej dohody a za podmienok, ktoré si

Predávajúci a Kupujúci osobitne dohodnú.

 

Článok XIII.

 

Záverečné ustanovenia

 

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje Kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených

cenách objednávku stornovať, od zmluvy odstúpiť.

2. Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením alebo odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

(a) Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP a ustanovenia kúpnej zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu

príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo škody a straty vzniknuté iným

spôsobom.

(b) Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných záväzkových vzťahov

medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Ak príslušné kontrolné orgány rozhodnú, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo nevynútiteľné, a

to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia týchto VOP zostávajú nedotknuté.

(c) Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene

a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

(d) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto VOP sa riadia príslušnými

ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že v plnej miere uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej

objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty, objedávkových tlačív a internetovej siete ako platnú a

záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2016.

 

Konateľ spoločnosti: Mgr. Katarína Andrušková

Telefón: +421 905 210 313
Email: sales@gregus.sk
Všeobecné obchodné podmienky